Imagotyötä muuttuvassa yliopistossa  Toimintatutkimus Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa

Opinnäytteen kirjallinen osuus on raportti toimintatutkimuksesta, joka toteutettiin osana Aalto-yliopiston Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman imagotyöryhmän toimintaa vuosina 2011–2012. Imagotyöryhmän toiminnan sekä toimintatutkimuksen tavoite oli tukea koulutusohjelman identiteettiä ja näkyvyyttä organisaatiomuutoksen keskellä.

Toimintatutkimuksen menetelminä olivat imagotyötä tukevien interventioden suunnittelu, toteutus ja analysointi. Teoreettisena lähtökohtana interventioiden tekemiselle ja organisaation tilan analysoinnille ja kehittämiselle olivat systeemianalyysi sekä systeemiäly. Toimintatutkimuksen
vaikuttavuutta arvioitiin henkilökunnalle tehdyn kyselyn avulla.

Toimintatutkimuksen interventioita olivat muun muassa koulutusohjelman visuaalisen ilmeen suunnittelu, verkkosivuston suunnittelu ja toteutus sekä organisaation henkilökunnalle pidetty systeemisyysesitys.

Interventiot arvioitiin kyselyaineistossa tärkeiksi. Erityisesti suunnitellun verkkosivuston vaikuttavuus
organisaation näkyväksi tekemisessä ja ulkoisen ja sisäisen viestinnän tukemisessa koettiin kyselyaineistossa hyväksi. Kyselyaineisto tuki myös toimintatutkimuksen lähtöoletuk-
sia organisaation systeemisistä haasteista. 


Toimintatutkimus tuo esille organisaation toiminnan haasteita ja se esittää käytännön kehittämisehdotuksia organisaation yhteisön tukemiseen systeemianalyyttiselta
pohjalta.


Lopputyö on julkaistu Systeemiälyn tutkimusryhmän sivuilla

Lopputyöni blogi löytyy täältä