Kriittinen pedagogiikka

Perustan kasvatusnäkemykseni ns. kriittiseen pedagogiikkaan. Kriittisen pedagogiikan tutkimuksen tiedonintresseihin kuuluu uuden tiedon tuottamisen lisäksi tiedon yhteiskunnallinen merkitys. Kriittinen pedagogiikka ottaa kantaa vallitseviin rakenteisiin, käytäntöihin ja katsomuksiin. (1)
Visuaalisen kulttuurin näkökulmasta voidaan katsoa, että taiteella on yhteiskunnallinen rooli. Tulee kuitenkin muistaa, että sekään ei tule annettuna. Kuva­taide­kasvatuksessa tulisi olla aina kriittinen näkökulma visuaalisen kulttuurin ilmiöihin ja yhteiskuntaan yleensä. Visuaalisessa kulttuurikasvatuksessa tärkeässä roolissa on kriittinen pedagogiikka, jossa on johtoajatuksena kritiikki vallitsevaa kohtaan. Kriittisyyttä on sovellettava myös oman aineensa sisällä. Kuvataidekasvatuksen tulee olla kriittinen omia toimintatapojaan sekä visuaalisen kulttuurin kaikkia ilmenemismuotoja kohtaan.
Pyrin opetuksessani tukemaan opiskelijoiden kriittisen ajattelun kykyä. Kriittisyyttä tulee kohdistaa oppimisen kohteisiin ja oppimisen tapoihin. Tiedon arvioiminen on nykyisessä maailmassa yhä tärkeämpää. Mediapedagogiikassa korostuvat medioiden tuotantotavat ja niiden vaikutukset. Tuotantotapojen kautta on helppo pohtia myös eri medioiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

 

(1) Aittola, T. 2007. teoksessa Aittola, T., Eskola, J. & Suoranta, J. (toim.) Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä. Tampere: Vastapaino